Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Acerbus International spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Acerbus International als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Acerbus International niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Acerbus International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Acerbus International bevat de mogelijkheid om zowel door Acerbus International ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Acerbus International geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Acerbus International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid
.
De Acerbus International-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Acerbus International liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Acerbus International. Acerbus International is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Acerbus International geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Acerbus International aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Acerbus International vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Acerbus International en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Acerbus International. Tevens is Acerbus International niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Acerbus International die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Acerbus International in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@Acerbus.nu

© 2013 - 2017 acerbus.nu. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@acerbus.nu
Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Acerbus International BV , zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel